Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
338.06409597 THI
Việt Nam thời chuyển đổi số /
DDC 338.06409597
Tác giả TT Think Tank Vinasa
Nhan đề Việt Nam thời chuyển đổi số / Think Tank Vinasa
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, Công ty Sách Thái Hà, 2019
Mô tả vật lý 517tr. : minh hoaj ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày quan điểm, cách tiếp cận và những kiến giải về: phát triển hạ tầng số thông minh, an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số và tạo môi trường sống cho con người; trí tuệ nhân tạo là công nghệ số trọng tâm để thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển nền kinh tế số; vấn đề văn hóa, xã hội trong thời chuyển đổi số; xây dựng đô thị thông minh; nguồn nhân lực số và kỹ năng lao động mới; thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sách tạo; cải cách thể chế; thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp
Từ khóa tự do Tác động
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06434
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134298
00212
00483608166-26EB-4D9E-9DE4-D1D423907F9E
005201911280936
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047761975|c185000
039|a20191128093336|bhuongpt|c20191126152443|dlinhnm|y20191126152348|zlinhnm
082 |a338.06409597|bTHI
110 |aThink Tank Vinasa
245 |aViệt Nam thời chuyển đổi số / |cThink Tank Vinasa
260 |aH. : |bThế giới, Công ty Sách Thái Hà, |c2019
300 |a517tr. : |bminh hoaj ; |c24cm.
520 |aTrình bày quan điểm, cách tiếp cận và những kiến giải về: phát triển hạ tầng số thông minh, an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số và tạo môi trường sống cho con người; trí tuệ nhân tạo là công nghệ số trọng tâm để thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển nền kinh tế số; vấn đề văn hóa, xã hội trong thời chuyển đổi số; xây dựng đô thị thông minh; nguồn nhân lực số và kỹ năng lao động mới; thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sách tạo; cải cách thể chế; thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp
653 |aViệt Nam
653 |aCách mạng công nghiệp
653 |aTác động
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06434
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/vnsothoichuyendoithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06434 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.06409597 THI Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào