Sách Tiếng ViệtSách tham khảo Tiếng Việt
306.09597 NG-D
Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc :
DDC 306.09597
Tác giả CN Nguyễn Bá Dương
Nhan đề Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa. Tập 4 / Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hữu, Vũ Như Khôi...[et al.]
Thông tin xuất bản H : Quân đội nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 228tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Diễn biến hòa bình
Môn học Nguyễn Bá Dương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hữu
Tác giả(bs) CN Vũ Như Khôi
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06291-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126140
00212
004DA5AC7D2-400C-4139-94CB-61E5D9FFC88D
005201902191448
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190219144344|zhuongpt
082 |a306.09597|bNG-D
100 |aNguyễn Bá Dương
245 |aPhòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : |bPhòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa. |nTập 4 / |cNguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hữu, Vũ Như Khôi...[et al.]
260 |aH : |bQuân đội nhân dân, |c2018
300 |a228tr. ; |c21cm.
653 |aVăn hóa
653 |aViệt Nam
653 |aDiễn biến hòa bình
690 |aNguyễn Bá Dương
700 |aNguyễn Văn Hữu
700 |aVũ Như Khôi
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06291-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/phongchongdienbienhoabinh4thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06291 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 306.09597 NG-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06292 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 306.09597 NG-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK06293 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 306.09597 NG-D Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào