Sách Tiếng ViệtSách tham khảo Tiếng Việt
335.03305 NG-D
Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc :
DDC 335.03305
Tác giả CN Nguyễn Bá Dương
Nhan đề Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực quốc phòng. Tập 5 / Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Lê Quý Trịnh, Nguyễn Văn Hữu...[et al.]
Thông tin xuất bản H : Quân đội nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 248tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Quốc phòng
Từ khóa tự do Phòng chống
Từ khóa tự do Viêt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Dương
Tác giả(bs) CN Lê Quý Trịnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hữu
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06294-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126139
00212
004B1544241-70F3-40B4-9FE1-11E2B87297A3
005201902191448
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190219144325|zhuongpt
082 |a335.03305|bNG-D
100 |aNguyễn Bá Dương
245 |aPhòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : |bPhòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực quốc phòng. |nTập 5 / |cNguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Lê Quý Trịnh, Nguyễn Văn Hữu...[et al.]
260 |aH : |bQuân đội nhân dân, |c2018
300 |a248tr. ; |c21cm.
653 |aQuốc phòng
653 |aPhòng chống
653 |aViêt Nam
700 |aNguyễn Bá Dương
700 |aLê Quý Trịnh
700 |aNguyễn Văn Hữu
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06294-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/phongchongdienbienhoabinh5thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06294 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.03305 NG-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06295 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.03305 NG-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK06296 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.03305 NG-D Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào