Sách Tiếng ViệtSách tham khảo Tiếng Việt
320.4597 NG-D
Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc :
DDC 320.4597
Tác giả CN Nguyễn Bá Dương
Nhan đề Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" những vấn đề lý luận và thực tiễn. Tập 1 / Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Dương Quang Hiển, Trần Đăng Thanh...[et al.]
Thông tin xuất bản H : Quân đội Nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 236tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Diễn biến hòa bình
Từ khóa tự do Phòng chống
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Dương
Tác giả(bs) CN Dương Quang Hiển
Tác giả(bs) CN Trần Đăng Thanh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06282-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126055
00212
004B67CBE2E-9D88-4184-93FA-E1060C96973B
005201902191437
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190219143304|bhuongpt|y20190218145804|zhuongpt
082 |a320.4597|bNG-D
100 |aNguyễn Bá Dương
245 |aPhòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : |bPhòng, chống "Diễn biễn hòa bình" những vấn đề lý luận và thực tiễn. |nTập 1 / |cNguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Dương Quang Hiển, Trần Đăng Thanh...[et al.]
260 |aH : |bQuân đội Nhân dân, |c2018
300 |a236tr. ; |c21cm.
653 |aViệt Nam
653 |aDiễn biến hòa bình
653 |aPhòng chống
700 |aNguyễn Bá Dương
700 |aDương Quang Hiển
700 |aTrần Đăng Thanh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06282-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/phongchongdienbienhoabinh1thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06282 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 NG-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06283 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 NG-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK06284 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 NG-D Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào