Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đền miếu, chùa tháp, Đình làng Hà Nội / Đoàn Khắc Tình
H : Mỹ thuật, 2019
71tr. : ảnh ; 30cm.
Đoàn Khắc Tình

Đầu mục:3

2
Đền miếu, chùa tháp, đình làng Thành phố Hồ Chí Minh / Đoàn Khắc Tình
H : Mỹ thuật, 2019
45tr. : ảnh ; 30cm.
Đoàn Khắc Tình

Đầu mục:3

3
Đền miếu, Chùa tháp, Đình làng xứ Huế / Đoàn khắc Tình
H : Mỹ thuật, 2019
48tr. : ảnh ; 30cm.
Đoàn Khắc Tình

Đầu mục:3

4
Giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật trong lý thuyết kiến trúc và design / Đoàn Khắc Tình
H. : Giáo dục, 1999
98 tr. ; ảnh 27 cm.
Đoàn Khắc Tình

Đầu mục:193 (Lượt lưu thông:36) Tài liệu số:2

5
Một số bài viết tiểu luận - Phê bình dịch thuật Kiến trúc / KTS. Đoàn Khắc Tình
H. : Xây dựng, 2000
24 tr. ; cm.
Đoàn Khắc Tình

Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:8)
       1  2 of 2