Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở thiết kế máy xây dựng / PGS. TS.Vũ Liêm Chính (Ch.b.), TS. Phạm Quang Dũng, TS. Trương Quốc Thành
H. : Xây dựng, 2002
355 tr. ; 27 cm.
Vũ Liêm Chính

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:36)

2
Hướng dẫn đồ án môn học máy nâng / Trương Quốc Thành; hiệu đính: Đặng Thế Hiển
Hà Nội, [?] 1992 :
98tr. ; 30cm.
Trương Quốc Thành

Đầu mục:21 (Lượt lưu thông:26)

3
Máy nâng và cơ giới hóa công tác lắp ghép / PGS.TS Trương Quốc Thành
H. : Xây dựng, 2012
271tr. ; 27cm.
Trương Quốc Thành

Đầu mục:93 (Lượt lưu thông:43) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Máy và thiết bị nâng / Ts. Trương Quốc Thành; Ts. Phạm Quang Dũng
H. : Khoa học và kỹ thuật, 1999
366 tr. ; 27 cm.
Trương Quốc Thành

Đầu mục:91 (Lượt lưu thông:122)

5
Máy và thiết bị nâng / Ts. Trương Quốc Thành; Ts. Phạm Quang Dũng
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000
366 tr. ; 27 cm.
Trương Quốc Thành

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3