Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học cơ sở /. Đinh Thế Hanh, Lê Ngọc Chấn. Tập 1, Tĩnh học và động học /
H. : Giáo dục, 1999
207 tr. ; 21 cm.
Đinh Thế Hanh

Đầu mục:75 (Lượt lưu thông:264) Tài liệu số:1

2
Bài tập cơ học cơ sở /. Đinh Thế Hanh, Lê Ngọc Chấn. Tập 2, Động lực học /
H. : Giáo dục, 1999
163tr. ; 20,5cm.
Đinh Thế Hanh

Đầu mục:247 (Lượt lưu thông:533) Tài liệu số:1

3
Cơ học cơ sở /. Đinh Thế Hanh. Tập 1, Tĩnh học và động học /
H. : Giáo dục, 1999
211tr. ; 20,5cm.
Đinh Thế Hanh

Đầu mục:52 (Lượt lưu thông:147) Tài liệu số:1

4
Cơ học cơ sở /. Đinh Thế Hanh. Tập 2, Động lực học/
H. : Giáo dục, 1999
167tr. ; 20,5cm.
Đinh Thế Hanh

Đầu mục:307 (Lượt lưu thông:602) Tài liệu số:1

       1 of 1