Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn đồ án môn học máy nâng / Trương Quốc Thành; hiệu đính: Đặng Thế Hiển
Hà Nội, [?] 1992 :
98tr. ; 30cm.
Trương Quốc Thành

Đầu mục:21 (Lượt lưu thông:26)

2
Máy nâng và cơ giới hóa công tác lắp ghép / PGS.TS Trương Quốc Thành
H. : Xây dựng, 2012
271tr. ; 27cm.
Trương Quốc Thành

Đầu mục:93 (Lượt lưu thông:43) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Máy và thiết bị nâng - chuyển / Phạm Huy Chính
H. : Xây dựng, 2007
180 tr. ; 27 cm.
Phạm Huy Chính

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Máy và thiết bị xây dựng / Nguyễn Văn Hùng
H. : Xây dựng, 2001
284tr. ; 27cm.
Nguyễn Văn Hùng

Đầu mục:198 (Lượt lưu thông:78) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng ( chủ biên ); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai
H. : Khoa học Kỹ thuật, 2006
271 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Văn Hùng

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2