Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Advanced analysis and design of steel frames / Guo-Qiang Li, Jin-Jun Li.
Chichester : John Wiley, c2007.
xv, 368 p. : ill ; 24 cm.
Li, G. Q.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

2
Algorithmic architecture / Kostas Terzidis.
Oxford : Architectural Press, 2006.
159 p. : ill. ; 24 cm.
Terzidis, Kostas,

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
An introduction to urban housing design : at home in the city / Graham Towers.
Burlington, MA : Architectural Press, c2005.
xvii, 316 p. : ill., plans ; 25 cm.
Towers, Graham.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 167