Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phương trình vi phân / Doãn Tam Hòe
H : Giáo dục, 2005
160tr. ; 21cm.
Doãn Tam Hòe

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1

2
3
Toán học cao cấp /. Nguyễn Đình Trí (chủ biên); Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số /
H. : Giáo dục, 2004
275tr. : minh họa ; 20.3cm.
Nguyễn Đình Trí

Đầu mục:82 (Lượt lưu thông:56)

       1 of 1