Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ học cơ sở /. Đinh Thế Hanh. Tập 1, Tĩnh học và động học /
H. : Giáo dục, 1999
211tr. ; 20,5cm.
Đinh Thế Hanh

Đầu mục:52 (Lượt lưu thông:147) Tài liệu số:1

2
Cơ học cơ sở /. Đinh Thế Hanh. Tập 2, Động lực học/
H. : Giáo dục, 1999
167tr. ; 20,5cm.
Đinh Thế Hanh

Đầu mục:307 (Lượt lưu thông:602) Tài liệu số:1

3
Cơ học vật rắn : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Xuân Chánh
H. : Giáo dục, 2009
176tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:66) Tài liệu số:1

4
Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở / Bộ môn Cơ học Lý thuyết - Trường ĐH Xây dựng
H. : Nông nghiệp, 1998
178tr. : minh họa ; 27cm.
Bộ môn Cơ học Lý thuyết

Đầu mục:288 (Lượt lưu thông:716) Tài liệu số:1

       1 of 1