Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Điện từ học 1 : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Hữu Hồ
H. : Giáo dục, 2002
191tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:36 (Lượt lưu thông:21)

2
Điện từ học 1 : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Nguyễn Hữu Hồ
H. : Giáo dục, 2007
191tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:67 (Lượt lưu thông:102)

3
Điện từ học 2 : Giáo trình / Jean - Marie Brébec... [et al.]; Người dịch: Lê Băng Sương
H. : Giáo dục, 2007
255tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:117)

       1 of 1