Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các thuật ngữ kỹ thuật Việt - Anh, Anh - Việt cầu đường ô tô / Nguyễn Quang Chiêu
H. : Xây dựng, 2004
180tr. ; 21cm.
Nguyễn Quang Chiêu

Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Giáo trình ô tô máy kéo trong xây dựng / TS. Trần Đức Hiếu (chủ biên), Th.s Nguyễn Ngọc Nhì
H. : Xây dựng, 2019
484tr. : minh họa ; 27cm.
Trần Đức Hiếu

Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:48) Tài liệu số:1

3
Ô tô máy kéo trong xây dựng / Lưu Phong Niên (Ch.b), Nguyễn Ngọc Tín
H. : Xây dựng, 2003
403 tr. ; 27 cm.
Lưu Phong Niên

Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:93) Tài liệu số:1

4
       1 of 1