Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Âm học kiến trúc : Cơ sở lý thuyết và các giải pháp ứng dụng / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000
431 tr. ; 24 cm.
Phạm Đức Nguyên

Đầu mục:3
2
Âm học kiến trúc Âm học đô thị / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
H. : Xây dựng, 2008
362 tr. ; 24 cm.
Phạm Đức Nguyên

Đầu mục:272 (Lượt lưu thông:266) Tài liệu số:1

       1 of 1