Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản/ PGS, TS. Phan Quang Minh (chủ biên); GS, TS. Ngô Thế Phong, GS, TS. Nguyễn Đình Cống
H. : Khoa học Kỹ thuật, 2006
399 tr. ; 24 cm.
Phan Quang Minh

Đầu mục:232 (Lượt lưu thông:789) Tài liệu số:2

2
3
4
Sổ tay tính toán kết cấu gỗ / Đoàn Định Kiến, Lê Ứng Tường
H. : Xây dựng, 1984
201tr. : minh họa ; 19cm.
Đoàn Định Kiến

Đầu mục:2 Tài liệu số:1

5
       1 of 1