Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa / Ngô Thế Phong ( chủ biên );...[et.al.]
H. : Khoa học kỹ thuật, 2002
315 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:282 (Lượt lưu thông:618)
2
3
Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / Bộ môn công trình bêtông cốt thép
H. : Khoa học Kỹ thuật, 2008
124 tr. ; 27 cm.
Bộ môn công trình bêtông cốt thép

Đầu mục:3 Tài liệu số:1

       1 of 1