Giới thiệu Ebook chủ đề Công tác xã hội

Gii thiệu Ebook Công tác xã hội

Chúng ta từng nghe nhiều về khái niệm “Công tác xã hội”, nhất là những năm gần đây khi ngành Công tác xã hội trở thành 1 ngành nghề có vị trí quan trọng và được chú ý nhiều trong xã hội cũng như nền kinh tế.

Vậy Công tác xã hội là gì? Là một chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó. Công tác xã hội là một ngành học thuật và chuyên nghiệp tìm cách thúc đẩy phúc lợi của cộng đồng, cá nhân, gia đình và các nhóm. Công tác xã hội có thể thúc đẩy chuyển biến xã hội, phát triển, gắn kết cộng đồng và trao quyền, củng cố  bằng những  lý thuyết của khoa học  xã hội và định hướng bằng những nguyên tắc công bằng xã hội, quyền con người, trách nhiệm tập thể, và tôn trọng tính đa dạng nhân văn, công tác xã hội len lỏi vào từng con người và cấu trúc xã hội để giải quyết những thách thức cuộc sống và nâng cao mức sống hạnh phúc.

Được sự thống nhất giữa lãnh đạo Thư viện trường Đại học Xây dựng và Trung tâm Thông tin Tư liệu Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 20 cuốn sách với chủ đề Công tác xã hội.

1/ Social Work for Sociologists : Theory and Practice / edited by Kate van Heugten, Anita Gibbs. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53750

2/ Animals  in Social Work : Why and How They Matter / edited by Thomas Ryan http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53749

3/ Doing social work research / Louise Hardwick and Aidan Worsley. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53745

4/ Social work : introducing professional practice / Patricia Higham. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53746

5/ Social work & ICT / Andrew Hill & Ian Shaw. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53747

6/ Studying for social work / Eileen Baldry ... [et al.]. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53748

7/ Reconstitution of social work [electronic resource] : towards a moral conception of social work practice / editors, Yuk-ying Ho, Sun-pong Yuen. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53751

8/ Integrative  Clinical Social Work Practice [electronic resource] : A Contemporary Perspective / by F. Diane Barth. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53752

9/ Relationship skills in social work [electronic resource] / Roger Hennessey. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53753

10/ Social work and community practice [electronic resource] / [edited by] Sharon Duca Palmer. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53754

11/ Social work and child services [electronic resource] / [edited by] Sharon Duca Palmer. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53755

12/ Child social work policy & practice [electronic resource]/Derek Kirton. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53756

13/ Child law for social work [electronic resourc e] : implementing rights through policy and practice / Jane Williams. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53757

14/ Social work with older people [electronic resource] : context, policy, and practice / Mark Lymbery. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53758

15/ Cultivating  mindfulness in clinical social work [electronic resource]. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53759

16/ Applying a human rights approach to social work research and evaluation : a rights research manifesto / Tina Maschi. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53760

17/ Asylum seekers, social work and racism / Shepard Masocha. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53761

18/ Social Work Practice in the Addictions [electronic resource] / edited by Michael G. Vaughn, Brian E. Perron. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53762

19/ Probation and Social Work on Trial [electronic resource] : Violent Offenders and Child Abusers / by Wendy Fitzgibbon. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53763

20/ Social work with lesbians & gay men [electronic resource] / Helen Cosis Brown & Christine Cocker. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53764

Trân trọng cảm ơn.

TT TT - TV ĐHQGHN