Giới thiệu Ebook mới về Khoa học vật liệu

Giới thiệu Ebook mới về Khoa học vật liệu

Khoa học vật liệu là một khoa học liên ngành nghiên cứu về mối quan hệ giữa thành phần, cấu trúc, các công nghệ chế tạo, xử lý và tính chất của các vật liệu. Các khoa học tham gia vào việc nghiên cứu chủ yếu là vật lý, hóa học, toán học. Thông thường đối tượng nghiên cứu là vật liệu ở thể rắn, sau đó mới đến thể lỏng, thể khí. Các tính chất được nghiên cứu là cấu trúc, tính chất điện, từ, nhiệt, quang, cơ, hoặc tổ hợp của các tính chất đó với mục đích là tạo ra các vật liệu để thỏa mãn các nhu cầu trong kỹ thuật.

Nghiên cứu vật liệu tạo ra vô vàn ứng dụng trong đời sống chính vì thế mà các ngành khoa học vật liệu, công nghệ vật liệu ngày càng trở nên phổ biến và phát triển rộng rãi.

Được sự thống nhất giữa lãnh đạo Thư viện trường Đại học Xây dựng và Trung tâm Thông tin Tư liệu Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới các thư viện đại học một số ebook về Khoa học vật liệu

1/Materials  Science  [electronic  resource] :  An  Intermediate  Text/William  F. Hosford.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29402

2/Nuclear materials science / Karl Whittle.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30047

3/Elementary materials science / William F. fosford.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30070

4/Food Materials Science [electronic resource]: Principles and Practice/edited by José Miguel Aguilera, Peter J. Lillford.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25318

5/Combinatorial  materials  science  [electronic  resource]/edited  by  Balaji Narasimhan, Surya K. Mallapragada, Marc D. Porter.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31251

6/ Electronic materials science [electronic resource] / Eugene A. Irene.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31258

7/ Computational Materials Science [electronic resource]: From Basic Principles to Material Properties / edited by W. Hergert, M. Däne, A.Ernst.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31269

8/ Applied materials science [electronic resource] : applications of engineering materials in structural, electronics, thermal, and other industries / Deborah D.L. Chung.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31273

9/Materials  science  and  engineering: concepts,  methodologies,  tools,  and applications / Information Resources Management Association, editor.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31420

10/ Materials Science of Polymers : Plastics, Rubber, Blends, and Composites / edited by A.K. Haghi, PhD; Eduardo A. Castro, PhD; Sabu Thomas, PhD; P.M. Sivakumar, PhD; and Andrew G. Mercader, PhD.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31591

TT TT - TV