Bộ sưu tập tài liệu số các tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Bộ sưu tập các tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh (giải thưởng danh dự do chính phủ Việt Nam trao tặng để công nhận các thành tựu văn hóa, khoa học)
Http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21485

Việc khai thác - chia sẻ nguồn tài liệu này đã được Thư viện trường Đại học Xây dựng và Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất.