Giới thiệu sách mới 10/2019

1. Sổ từ Việt - Pháp: Các thành ngữ và từ ngữ thông thường được liên tưởng trong kiến trúc và xây dựng = Lexique Vietnamien - Francais: Des expressions et des mots usuels suggérés par les idées de l'architecture et du bâtiment / Đoàn Như Kim, Tống Ngọc Tú

2. Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư : Sách chuyên khảo / Trần Đức Hạ / Trần Đức Hạ

3. 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ Tịch (1959-2019) = 50 years of implementing President Ho Chi Minh' s Testament (1969-2019)

4. Hồ sơ thanh toán, quyết toán ngân sách qua kho bạc nhà nước và định mức chi tiêu các khoản chi thường xuyên theo chế độ mới nhất năm 2019 / Bộ Tài Chính 

5. Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 - Bài tập thực hành và ví dụ / Bộ Tài Chính

6. Hướng dẫn luật đấu thầu và các quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và định mức các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước / Bộ Tài Chính 

7. Luật đấu thầu - Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư : Áp dụng cho tất cả các gói thầu / Hữu Đại (hệ thống)

8. Cẩm nang công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, giáo viên, chế độ tiền lương, mức lương, phụ cấp và các văn bản hiện hành về giáo dục đào tạo / Bộ Tài Chính 

9. Cẩm nang soản thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động - Với các mẫu hợp động thông dụng nhất 2018 / Nguyễn Ngọc Điệp

10. Bộ luật lao động - Chính sách tiền lương : Hướng dẫn chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và an toàn vệ sinh lao động mới nhất / Quý Lâm (hệ thống)

11. Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức : Quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng và thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập / Thu Phương (hệ thống)