THÔNG BÁO VIỆC PHỤC VỤ MƯỢN GIÁO TRÌNH K62!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

 THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v phục vụ mượn giáo trình k62)

       Từ ngày 09/10/2017 Thư viện bắt đầu phục vụ mượn giáo trình cho sinh viên K62. Sinh viên K62 có nhu cầu mượn giáo trình phục vụ cho việc học tập xin mời đến Tầng 5 - Phòng giáo trình - Tòa nhà thư viện để mượn giáo trình.

       Quy trình mượn giáo trình là tự động hóa đối với sinh viên đã có thẻ thư viện, do đó đối với K62 trong thời gian chưa có thẻ thư viện khi đến mượn giáo trình phải nghiêm túc thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ thư viện, tránh gây ôn ào, mất trật tự.

       Trân trọng!

 

 

Giám đốc Thư viện

Đã ký

Hồ Quốc Khánh